نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

محمدحسین آقایی ۲۰
محمدحسین آقایی سال : ۱۴۰۰, ۱۴۰۱ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
سبحان محمدیان
سبحان محمدیان سال : ۱۴۰۰, ۱۴۰۱ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه :
امیرحسین نظیفی ۲۰
امیرحسین نظیفی سال : ۱۴۰۰, ۱۴۰۱ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
سارینا نیرآبادی ۲۰
سارینا نیرآبادی سال : ۱۴۰۰, ۱۴۰۱ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : رتبه : اولین
فاطمه تقی آبادی ۲۰
فاطمه تقی آبادی سال : ۱۴۰۰, ۱۴۰۱ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
مهرسانا  زرگریانی ۲۰
مهرسانا زرگریانی سال : ۱۴۰۰, ۱۴۰۱ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وحفظ شعر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
آرشا خاتمی ۲۰
آرشا خاتمی سال : ۱۴۰۰ وخلاقیت ونقاشی وقرآن پایه تحصیلی : شهر : نیشابور رتبه : اولین
محمدمتین رحیمی ۲۰
محمدمتین رحیمی سال : ۱۴۰۰ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
محمدامین سلیمانی ۲۰
محمدامین سلیمانی سال : ۱۴۰۰ نقاشی وخلاقیت پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : نیشابور رتبه : اولین
فاطمه ساجدی پور ۲۰
فاطمه ساجدی پور سال : ۱۴۰۰ نقاشی و ریاضی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : نیشابور رتبه : اولین
نازنین فاطمه مروی ۲۰
نازنین فاطمه مروی سال : ۱۴۰۰ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
النا نصرتی نیا ۲۰
النا نصرتی نیا سال : ۱۴۰۰ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
فاطمه زهرا رحیمی ۲۰
فاطمه زهرا رحیمی سال : ۱۴۰۰ دست ورزی وخلاقیت وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
نازنین زهرا زحمتی ایرج ۲۰
نازنین زهرا زحمتی ایرج سال : ۱۴۰۰ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی وآداب ادب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
پرنیا سلیمان زاده ۲۰
پرنیا سلیمان زاده سال : ۱۴۰۰ نقاشی حفظ شعر وخلاقیت پایه تحصیلی : شهر : نیشابور رتبه : اولین
آرشا عشقی ۲۰
آرشا عشقی سال : ۱۴۰۰ دست ورزی وخلاقیت ونقاشی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
سید مهرداد مرزانی ۲۰
سید مهرداد مرزانی سال : ۱۴۰۰ دست ورزی وخلاقیت پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین
همایون بیات ۲۰
همایون بیات سال : ۱۴۰۰ نقاشی و خلاقیت پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : نیشابور رتبه : اولین