معرفی پرسنل

 • معصومه فدیشه

  معصومه فدیشه

  سیکل خدماتی
 • زکیه شورورزی

  زکیه شورورزی

  لیسانس IT معاون اجرایی
 • مریم عمارلو

  مریم عمارلو

  فوق لیسانس حقوق و جزا مدیر