آموزش اوریگامی کلاس خانم زینب عمارلو

اوریگامی ترکیبی از هنر و علم است و به نوعی به هردو نیمکره مغز مربوط می شود. جهت ساخت اوریگامی به هردو دست نیاز است پس تمرین اوریگامی ورزشی مفید برای مغز محسوب می شود و با توانمند کردن هر دو نیمکره مغز به کودکان در حل مسائل پیچیده کمک می کند.

آموزش اوریگامی در کلاس خانم زینب عمارلو در شنبه مورخ 1بهمن ماه 1401

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20