میلاد امام حسن مجتبی (ع)مبارک

سرشار شمیم اهل بیت آمده است

شادی به حریم اهل بیت آمده است

جوشان شده است چشمه فیض خدای

میلاد کریم اهل بیت آمده است

میلاد امام حسن مجتبی (ع) مبارک
امام حسن مجتبی علیه السلام:کسی که در قلبش جز رضا وخشنودی خدا خطور نکندچون خدا را بخواندمن ضامن اجابت دعای او هستم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20