آموزش نشانه ی س

مدیر پیش دبستانی امام حسین (ع)  از آموزش نشانه س در کلاس خانم عبادیان خبر داد.

مریم عمارلو گفت: آموزش نشانه ها در پیش دبستانی از بین آموزش هایی که به کودکان دوره پیش دبستانی داده می شود به خصوص در پیش دبستانی 2 دارای اهمیت بوده و به عنوان یکی از بهترین روش های یادگیری حروف صداها شناخته شده است. آموزش حروف همراه با سرگرمی و بازی با کودکان انجام می گیرد تا کودکان را از درس خواندن و یادگیری الفبا، حروف و صداها خسته نکند.

او ادامه داد: یکی از اهداف آموزشگاه، آموزش و درگیر کردن نو آموزان با نشانه ها همراه با بازی می باشد که در یک شنبه مورخ 2 بهمن ماه 1401 در کلاس خانم عبادیان این آموزش به دانش آموزان پیش2پسر داده شده است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20